Паседжанне “Сучасны эвалюцыянізм: філасофія, навука, вобраз жыцця” 25/05

25 мая (среда) в 18.00 в Кнігарне Ў (пр. Независимости, 37а) состоится доклад Льва Кривицкого на тему:

 

«Современный эволюционизм: философия, наука, образ жизни»

 

с его последующим обсуждением.

 

Докладчик обещает не только погрузить слушателей в контекст актуальных проблем теории эволюции, представляя новое понимание ключевых принципов развития природы, общества и человека, но и берется в процессе самого выступления, так и в течение последующей дискуссии коренным образом повлиять на основы мировоззрения аудитории.

 

Основные моменты доклада:

- универсальный эволюционизм как философская система, его истоки и перспективы развития;

- философские основы и постулаты общей теории эволюции;

- мобилизационно-эволюционный подход к объяснению природы и истории;

- биологическая работа как источник эволюции жизни и ее взаимодействие с отбором;

- кризис синтетической теории эволюции и необходимость реформы дарвинизма;

- социально-мобилизационные структуры и их роль в человеческой истории;

- от традиционного общества к инновационному;

- основы научной веры;

- проблема направленной эволюции человека.

 

Модератор дискуссии: Павел Барковский.

Приглашаются все желающие! Вход свободный.

 

—————————————————————–
25 траўня (серада) а 18.00 у Кнігарне Ў (пр. Незалежнасці, 37а) адбудзецца прамова Льва Крывіцкага на тэму

 

“Сучасны эвалюцыянізм: філасофія, навука, вобраз жыцця”

 

з яго наступным абмеркаваннем.

 

Прамоўца абяцае не толькі залучыць слухачоў у кантэкст актуальных праблемаў тэорыі эвалюцыі, прэзентуючы новае разуменне ключавых прынцыпаў развіцця прыроды, грамадства і чалавека, але і бярэцца цягам самога выступу, гэтак і ў часе наступнай дыскусіі карэнным чынам паўплываць на асновы светапогляду аўдыторыі.

 

Асноўныя моманты прамовы:

 -         універсальны эвалюцыянізм як філасофская сістэма, ягоныя вытокі і перспектывы развіцця;

-         філасофскія асновы і пастулаты агульнай тэорыі эвалюцыі;

-         мабілізацыйна-эввалюцыйны падыход да тлумачэння прыроды і гісторыі;

-         біялагічная праца як крыніца эвалюцыі жыцця і яе ўзаемадзеянне з натуральным адборам;

-         крызіс сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі і неабходнасць рэформы дарвінізму;

-         сацыяльна-мабілізацыйныя структуры і іх роля ў чалавечай гісторыі;

-         ад традыцыйнага грамадства да інавацыйнага;

-         асновы навуковай веры;

-         праблема скіраванай эвалюцыі чалавека.

 Мадэратар дыскусіі: Павел Баркоўскі.

Запрашаюцца ўсе цікаўныя! Уваход вольны.

Вы можаце сачыць за каментарамі да гэтага запісу праз RSS 2.0 feed. Вы можаце пакінуць каментар, альбо trackback з вашага ўласнага сайта.

 

Пакінце каментар