АДКРЫТЫ ЛІСТ ФІЛОСАФАЎ БЕЛАРУСІ

Мы, філосафы, выкладчыкі філасофіі і выпускнікі філасофскіх факультэтаў Беларусі,
разглядаем падзеі апошніх дзён не інакш як маральную і інтэлектуальную катастрофу: ані
наша філасофская адукацыя, ані закарэлая звычка да інтэрпрэтацыі і знаходжання
тлумачэнняў, не дазваляюць нам зразумець ці знайсці апраўданне той беспрэцэдэнтнай,
нечуванай і злачыннай хвалі гвалту ў адносінах да мірных пратэстоўцаў, у якой
захлынулася краіна цягам апошніх дзён. Чаму ў адносінах да беларускіх грамадзянаў, якія
выйшлі на вуліцы бараніць свае галасы, былі застасаваны гумавыя кулі, светлашумавыя
гранаты і іншыя спецсродкі? Чаму і навошта тысячы затрыманых катавалі ў імя хваленых
«міра і стабільнасці»? Як парушэнне элементарных канстытуцыйных правоў і гвалт у
адносінах да нашых суграмадзян можна апраўдваць абаронаю «канстытуцыйнага строю»
Беларусі? На жаль, у нас няма адказаў. Алё ёсць патрабаванні:
- тэрмінова спыніць хвалю гвалту, адпусціць усіх нявінных з беларускіх турмаў;
- пачаць крымінальныя справы адносна перавышэння (і проста парушэння!) сваіх
паўнамоцтваў супрацоўнікамі сілавых структураў;
- пачаць дыялог з грамадскай супольнасцю Беларусі
Заклікаем беларускія ўлады і прадстаўнікоў сілавых ведамстваў пачуць нарэшце голас
розуму!
Асобна хацелася б адзначыць, што выкрывальніцтвы нейкіх змоваў, замежнага
умяшальніцтва, дэманізацыя пратэстуючых і падтрымка «спыненаму Майдану», якія гучаць
па дзяржаўным СМІ ад імя беларускай філасофіі, да апошняй не маюць ніякіх адносінаў і не
выяўляюць супольнага меркавання беларускай філасофіі як такой.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФИЛОСОФОВ БЕЛАРУСИ
Мы, философы, преподаватели философии и выпускники философских факультетов
Беларуси, рассматриваем события последних дней не иначе как моральную и
интеллектуальную катастрофу: ни наше философское образование, ни укоренившаяся
привычка интерпретировать и отыскивать толкования, не позволяют нам понять или найти
оправдание той беспрецедентной, неслыханной и злодейской волны насилия в отношении
мирных протестующих, в которой захлебнулась страна на протяжении последних дней.
Почему в отношении белорусских граждан, которые вышли на улицы защищать свои
голоса, были использованы резиновые пули, светошумовые гранаты и другие
спецсредства? Почему и зачем тысячи задержанных пытали во имя хваленых “мира и
стабильности”? Как нарушение элементарных конституционных прав и насилие в
отношении наших сограждан можно оправдывать охраной “конституционного строя”
Беларуси? Увы, у нас нет ответов. Но есть требования:
срочно остановить волну насилия, отпустить всех невиновных из белорусских тюрем;
возбудить уголовные дела касательно превышения (и просто нарушения!) своих
полномочий сотрудниками силовых структур;
начать диалог с гражданским обществом Беларуси.
Призываем белорусские власти и представителей силовых ведомств услышать наконец
голос разума.
Отдельно хотелось бы отметить, что разоблачение неких заговоров, вмешательства из-за
рубежа, демонизация протестующих и поддержка “остановленному Майдану”, которые
звучат в государственных СМИ от имени белорусской философии, к последней не имеют
никакого отношения и не отражают общего мнения белорусской философии как таковой.
AN OPEN LETTER FROM BELARUSIAN PHILOSOPHERS
We, philosophers, lectures in philosophy and graduates of the faculties of philosophy in Belarus,
consider the events of recent days as nothing more than a moral and intellectual catastrophe:
neither our philosophical education, nor our ingrained habits of interpreting and discovering
explanations allow us to understand or find an excuse for such a unprecedented, unheard-of and
malicious wave of violence against peaceful protesters, in which the country has drowned in
recent days. Why were rubber bullets, flash-bang grenades and other special facilities used
against Belarusian citizens who took to the streets to defend their voices? Why and for what were
thousands of detainees tortured for the sake of the vaunted “peace and stability”? How can the
violation of basic constitutional rights and violence against our fellow citizens be justified by
protecting the “constitutional order” of Belarus? Alas, we have no answers. But we have the
requirements:
to urgently stop the wave of violence, to release all guiltless people from Belarusian prisons;
to initiate the criminal cases concerning the exceeding (and simply violation!) of authority by
security officials;
to begin a dialogue with civil society in Belarus.
We encourage the Belarusian authorities and representatives of the security forces to finally hear
the voice of reason.
We would like to specifically note that the exposure of some kind of conspiracies, the foreign
interference, demonization of protesters and support for the “stopped Maidan”, which are heard
in the state media on behalf of Belarusian philosophy, bear no relationship to the latter and do not
express the Belarusian philosophy’s general opinion as such.
1. Іван Новік, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытуту філасофіі НАН.
2. Екатерина Хан, выпускница ФФСН БГУ (философия, 2014 г.), аспирант, редактор.
3. Татьяна Щитцова, Профессор Европейского гуманитарного университета, доктор
философских наук.
4. Глеб Корень, докторант Европейского Гуманитарного Университета, магистр.
5. Ганна Мананкова, выкладчык Цэнтру славянскіх моў і культур, магістр.
6. Павел Баркоўскі, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат філасофскіх
навук.
7. Денис Санкович, выпускник ФФСН БДУ.
8. Аляксей Кажарскі, даследчык, выкладчык Карлава універсітэта ў Празе, доктар
філасофіі (PhD).
9. Ирина Клецкова.
10. Яна Раманчанка, выпускнiца ФФСН БДУ.
11. Екатерина Станкевич, выпускник отделения философии ФФСН БГУ, магистр.
12. Алла Бонд (Козлова), выпускница ФФСН БДУ, стратегический консультант, магистр.
13. Ганна Шамрук, выкладчык сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Беларускай
дзяржаўнай акадэмія сувязі, магістр філасофскіх навук.
14. Дзмітрый Смалякоў, кандыдат філасофскіх навук.
15. Тацяна Вадалажская, каардынатар Лятучага ўніверсітэта, кандыдат сацыялагічных
навук.
16. Илья Сульжицкий, старший преподаватель кафедры социологии и специальных
социологических дисциплин ГрГУ им. Я. Купалы Кандидат социологических наук.
17. Павел Стэфановіч, магістр філасофскіх навук.
18. Игорь Ставровский, аспирант Институт философии НАН Беларуси, аспирант.
19. Mikhail Minakov, главный редактор журнал “Идеология и политика”, доктор
философских наук.
20. Іван Жыгал, M.A. in Philosophy.
21. Аляксей Мінчонак, дырэктар сакратарыяту Беларускай нацыянальнай платформы
Форуму грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства.
22. Маргарыта Роўба, аспiрант ФФСН БДУ.
23. Виктория Анохина.
24. Михаил Завадский, научный сотрудник, преподаватель, магистр философских наук.
25. Марыя Кліменцьева, выпускніца аддзялення філасофіі Беларускага калегіюма.
26. Алісія Садоўская, выкладчык БДУФК, магістр.
27. Анастасия Доманская, работала преподавателем на ФФСН БГУ, магистр.
28. Альмира Усманова, профессор Академического департамента социальных наук
Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), кандидат философских наук.
29. Ігар Бабкоў вядучы навуковы супрацоўнік Інстытуту Філасофіі НАН Беларусі, кандыдат
філасофскіх навук.
30. Надзея Iльюшэнка.
31. Ирина Михеева, кандидат философских наук.
32. Аляксей Паўлавец, старэйшы выкладчык ГДУ імя Ф. Скарыны.
33. Ольга Давыдик, научный сотрудник Институт философии НАН Беларуси.
34. Вольга Новiкава.
35. Ольга Шпарага, Olga Shparaga, руководительница концентрации “Современное
общество, этика и политика” ECLAB Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси
(ECLAB), К.ф.н.
36. Надзея Лук’яновіч, вядучы спецыяліст па абеспячэнню вучэбнага працэсу БДУ.
37. Ольга Курбачёва.
38. Виктория Сидорович, бакалавр.
39. Полина Селиванова.
40. Евгения Копач, студентка БГУ ФФСН.
41. Оля Слука
42. Дзмiтрый Майбарада, к.ф.н.
43. Вячеслав Минькевич.
44. Виктория Бурсевич, Специалист отдела докторантуры и аспирантуры ГУО
белорусская медицинская академия последипломного образования.
45. Дзмітрый Лазавік, Адвакат АБ “Дубавец і партнёры”.
46. Матвей Сахарук, Студент Факультет философии и социальных наук.
47. Алена Адамейка, былы выкладчык, зараз мэнэджар па развіццю бізнесу Källkod IT
consulting company, Finland Магістр.
48. Виктория Кушнеревич.
49. Наталья Кисель, доцент БГУ БГУ, кандидат философских наук.
50. Паўліна Жылка, Выпускнік ФФСН БДУ.
51. Уладзімір Мацкевіч, Лятучы ўніверсітэт.
52. Вольга Новiкава, дацэнт, кандыдат фiласофскiх навук.
53. Игорь Подпорин, Институт бизнеса БГУ, кандидат философских наук.
54. Андрей Шуман, профессор, заведующий кафедрой кандидат философских наук.
55. Арсені Сівіцкі, навуковы супрацоўнік Інстытуту філасофіі НАН Беларусі, магістр
філасофскіх навук.
56. Наталля Лабушкіна, Мастак-дызайнер Fusiontech.
57. Евгений Гуринович, бакалавр.
58. Кірыл Анохін, выпускнік.
59. Лілія Ільюшына, БДУКМ
60. Марыя Андрэева, выкладчык (2014-2017) Лiцэй БДУ (2014-2017), спецыялiст
(фiласофія), магістр (псіхалогія).
61. Инесса Плескачевская, собственный корреспондент ИД «Беларусь сегодня»
62. Валентина Трубчик, учитель СШ 56.
63. Ганна Мананкова.
64. Кiрыл Iльнiцкi, РАНХИГС PhD
65. Инна Красникова.
66. Настасся Курэц.
67. Аляксей Крукоўскі.

Upd. 21.08.20

Мы, філосафы, выкладчыкі філасофіі і выпускнікі філасофскіх факультэтаў Беларусі, разглядаем падзеі апошніх дзён не інакш як маральную і інтэлектуальную катастрофу: ані наша філасофская адукацыя, ані закарэлая звычка да інтэрпрэтацыі і знаходжання тлумачэнняў, не дазваляюць нам зразумець ці знайсці апраўданне той беспрэцэдэнтнай, нечуванай і злачыннай хвалі гвалту ў адносінах да мірных пратэстоўцаў, у якой захлынулася краіна цягам апошніх дзён. Чаму ў адносінах да беларускіх грамадзянаў, якія выйшлі на вуліцы бараніць свае галасы, былі застасаваны гумавыя кулі, светлашумавыя гранаты і іншыя спецсродкі? Чаму і навошта тысячы затрыманых катавалі ў імя хваленых «міра і стабільнасці»? Як парушэнне элементарных канстытуцыйных правоў і гвалт у адносінах да нашых суграмадзян можна апраўдваць абаронаю «канстытуцыйнага строю» Беларусі? На жаль, у нас няма адказаў. Алё ёсць патрабаванні:

- тэрмінова спыніць хвалю гвалту, адпусціць усіх нявінных з беларускіх турмаў;

- пачаць крымінальныя справы адносна перавышэння (і проста парушэння!) сваіх паўнамоцтваў супрацоўнікамі сілавых структураў;

- пачаць дыялог з грамадскай супольнасцю Беларусі

Заклікаем беларускія ўлады і прадстаўнікоў сілавых ведамстваў пачуць нарэшце голас розуму!

Асобна хацелася б адзначыць, што выкрывальніцтвы нейкіх змоваў, замежнага умяшальніцтва, дэманізацыя пратэстуючых і падтрымка «спыненаму Майдану», якія гучаць па дзяржаўным СМІ ад імя беларускай філасофіі, да апошняй не маюць ніякіх адносінаў і не выяўляюць супольнага меркавання беларускай філасофіі як такой.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФИЛОСОФОВ БЕЛАРУСИ

Мы, философы, преподаватели философии и выпускники философских факультетов Беларуси, рассматриваем события последних дней не иначе как моральную и интеллектуальную катастрофу: ни наше философское образование, ни укоренившаяся привычка интерпретировать и отыскивать толкования, не позволяют нам понять или найти оправдание той беспрецедентной, неслыханной и злодейской волны насилия в отношении мирных протестующих, в которой захлебнулась страна на протяжении последних дней. Почему в отношении белорусских граждан, которые вышли на улицы защищать свои голоса, были использованы резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства? Почему и зачем тысячи задержанных пытали во имя хваленых “мира и стабильности”? Как нарушение элементарных конституционных прав и насилие в отношении наших сограждан можно оправдывать охраной “конституционного строя” Беларуси? Увы, у нас нет ответов. Но есть требования:

срочно остановить волну насилия, отпустить всех невиновных из белорусских тюрем;

возбудить уголовные дела касательно превышения (и просто нарушения!) своих полномочий сотрудниками силовых структур;

начать диалог с гражданским обществом Беларуси.

Призываем белорусские власти и представителей силовых ведомств услышать наконец голос разума.

Отдельно хотелось бы отметить, что разоблачение неких заговоров, вмешательства из-за рубежа, демонизация протестующих и поддержка “остановленному Майдану”, которые звучат в государственных СМИ от имени белорусской философии, к последней не имеют никакого отношения и не отражают общего мнения белорусской философии как таковой.

AN OPEN LETTER FROM BELARUSIAN PHILOSOPHERS

We, philosophers, lectures in philosophy and graduates of the faculties of philosophy in Belarus, consider the events of recent days as nothing more than a moral and intellectual catastrophe: neither our philosophical education, nor our ingrained habits of interpreting and discovering explanations allow us to understand or find an excuse for such a unprecedented, unheard-of and malicious wave of violence against peaceful protesters, in which the country has drowned in recent days. Why were rubber bullets, flash-bang grenades and other special facilities used against Belarusian citizens who took to the streets to defend their voices? Why and for what were thousands of detainees tortured for the sake of the vaunted “peace and stability”? How can the violation of basic constitutional rights and violence against our fellow citizens be justified by protecting the “constitutional order” of Belarus? Alas, we have no answers. But we have the requirements:

to urgently stop the wave of violence, to release all guiltless people from Belarusian prisons;

to initiate the criminal cases concerning the exceeding (and simply violation!) of authority by security officials;

o begin a dialogue with civil society in Belarus.

We encourage the Belarusian authorities and representatives of the security forces to finally hear the voice of reason.

We would like to specifically note that the exposure of some kind of conspiracies, the foreign interference, demonization of protesters and support for the “stopped Maidan”, which are heard in the state media on behalf of Belarusian philosophy, bear no relationship to the latter and do not express the Belarusian philosophy’s general opinion as such.

Сабраныя подпісы:
1. Іван Новік, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытуту філасофіі НАН.
2. Екатерина Хан, выпускница ФФСН БГУ (философия, 2014 г.), аспирант, редактор.
3. Татьяна Щитцова, Профессор Европейского гуманитарного университета, доктор философских наук.
4. Глеб Корень, докторант Европейского Гуманитарного Университета, магистр.
5. Ганна Мананкова, выкладчык Цэнтру славянскіх моў і культур, магістр.
6. Павел Баркоўскі, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат філасофскіх навук.
7. Денис Санкович, выпускник ФФСН БДУ.
8. Аляксей Кажарскі, даследчык, выкладчык Карлава універсітэта ў Празе, доктар філасофіі (PhD).
9. Ирина Клецкова.
10. Яна Раманчанка, выпускнiца ФФСН БДУ.
11. Екатерина Станкевич, выпускник отделения философии ФФСН БГУ, магистр.
12. Алла Бонд (Козлова), выпускница ФФСН БДУ, стратегический консультант, магистр.
13. Ганна Шамрук, выкладчык сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Беларускай дзяржаўнай акадэмія сувязі, магістр філасофскіх навук.
14. Дзмітрый Смалякоў, кандыдат філасофскіх навук.
15. Тацяна Вадалажская, каардынатар Лятучага ўніверсітэта, кандыдат сацыялагічных навук.
16. Илья Сульжицкий, старший преподаватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин ГрГУ им. Я. Купалы Кандидат социологических наук.
17. Павел Стэфановіч, магістр філасофскіх навук.
18. Игорь Ставровский, аспирант Институт философии НАН Беларуси, аспирант.
19. Mikhail Minakov, главный редактор журнал “Идеология и политика”, доктор
философских наук.
20. Іван Жыгал, M.A. in Philosophy.
21. Аляксей Мінчонак, дырэктар сакратарыяту Беларускай нацыянальнай платформы Форуму грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства.
22. Маргарыта Роўба, аспiрант ФФСН БДУ.
23. Виктория Анохина.
24. Михаил Завадский, научный сотрудник, преподаватель, магистр философских наук.
25. Марыя Кліменцьева, выпускніца аддзялення філасофіі Беларускага калегіюма.
26. Алісія Садоўская, выкладчык БДУФК, магістр.
27. Анастасия Доманская, работала преподавателем на ФФСН БГУ, магистр.
28. Альмира Усманова, профессор Академического департамента социальных наук, Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), кандидат философских наук.
29. Ігар Бабкоў вядучы навуковы супрацоўнік Інстытуту Філасофіі НАН Беларусі, кандыдат філасофскіх навук.
30. Надзея Iльюшэнка.
31. Ирина Михеева, кандидат философских наук.
32. Аляксей Паўлавец, старэйшы выкладчык ГДУ імя Ф. Скарыны.
33. Ольга Давыдик, научный сотрудник Институт философии НАН Беларуси.
34. Алекси Кватаниа, Аспирант, БГУ.
35. Ольга Шпарага, Olga Shparaga, руководительница концентрации “Современное общество, этика и политика” ECLAB Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB), К.ф.н.
36. Надзея Лук’яновіч, вядучы спецыяліст па абеспячэнню вучэбнага працэсу БДУ.
37. Ольга Курбачёва.
38. Виктория Сидорович, бакалавр.
39. Полина Селиванова.
40. Евгения Копач, студентка БГУ ФФСН.
41. Оля Слука
42. Дзмiтрый Майбарада, к.ф.н.
43. Вячеслав Минькевич.
44. Виктория Бурсевич, Специалист отдела докторантуры и аспирантуры ГУО белорусская медицинская академия последипломного образования.
45. Дзмітрый Лазавік, Адвакат АБ “Дубавец і партнёры”.
46. Матвей Сахарук, Студент Факультет философии и социальных наук.
47. Алена Адамейка, былы выкладчык, зараз мэнэджар па развіццю бізнесу Källkod IT consulting company, Finland Магістр.
48. Виктория Кушнеревич.
49. Наталья Кисель, доцент БГУ, кандидат философских наук.
50. Паўліна Жылка, Выпускнік ФФСН БДУ.
51. Уладзімір Мацкевіч, Лятучы ўніверсітэт.
52. Вольга Новiкава, дацэнт, кандыдат фiласофскiх навук.
53. Игорь Подпорин, Институт бизнеса БГУ, кандидат философских наук.
54. Андрей Шуман, профессор, заведующий кафедрой кандидат философских наук.
55. Арсені Сівіцкі, навуковы супрацоўнік Інстытуту філасофіі НАН Беларусі, магістр філасофскіх навук.
56. Наталля Лабушкіна, Мастак-дызайнер Fusiontech.
57. Евгений Гуринович, бакалавр.
58. Кірыл Анохін, выпускнік.
59. Лілія Ільюшына, БДУКМ
60. Марыя Андрэева, выкладчык (2014-2017) Лiцэй БДУ (2014-2017), спецыялiст (фiласофія), магістр (псіхалогія).
61. Инесса Плескачевская, собственный корреспондент ИД «Беларусь сегодня»
62. Валентина Трубчик, учитель СШ 56.
63. Ганна Мананкова.
64. Кiрыл Iльнiцкi, РАНХИГС PhD
65. Инна Красникова.
66. Настасся Курэц.
67. Аляксей Крукоўскі, апошняе месца працы па спецыяльнасці – “БІП – Інстытут Правазнаўства”
68. Завадский Михаил, Институт философии НАН Беларуси
69. Хомченко Анна, Магистр философии
70. Андрей Лаврухин, доцент, Belarusian Institute for Strategic Studies, кандидат философских наук
71. Максім Жбанкоў, Філосаф-фрылансер, Беларускі калегіюм, Кандыдат філасофскіх навук
72. Наталья Пухова,  Преподаватель БГЭУ, Магистр
73. Александр Косенков, Аспирант, Институт философии НАН Беларуси
74. Алла Барковская, доцент БГУ, к.ф.н
75. Елена Хомич, доцентБГУканд. филос. наук
76. Лидия Соломоник-МатвееваВыпускница факультета философии БГУ
77. Ольга Степаненко Выпускница БГУ спец. “философия”Бакалавр
78 Андрей Ролёнокмагистр философии
79. Юлия Середа, Научный сотрудник, Институт философии НАН Беларуси
80. Сяргей Сям’янаў, Старшы выкладчык, БДУ ФФСН
81. Елена Лагунова
82. Павел Райков, Выпускник, evo electronics
83. Юлія Гафарава, к. ф. н.
84. Хасан Гафараў, д. ф. н.
85. Ігар Гафараў, магістр філасофіі
86. Галина Русецкая, Психоаналитик, Магистр философии
87. Арина Калимулина, магистр
88. Мария Мацевич, доцент, Белорусская государственная академия искусств, кандидат философских наук
89. Алесь Знак-Мазуркевіч, Магістр
90. Александр Лагунов

Падпісацца магчыма па гэтай спасылцы

Вы можаце сачыць за каментарамі да гэтага запісу праз RSS 2.0 feed. Вы можаце пакінуць каментар, альбо trackback з вашага ўласнага сайта.

 

Пакінце каментар